ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑΕΛΛΑΔΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑΜΥΤΙΛΗΝΗΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΤΟΠΙΚΑΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός οδικού έργου στη Μυτιλήνη

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού που συνδέει τον οικισμό Παμφίλων με τον οικισμό Παναγιούδας», εκτιμώμενης αξίας 167.094,02 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 195.500,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Μυτιλήνης. Ανήκει στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές, και ασκεί ανάλογες δραστηριότητες.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26-04-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03-05-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..

ypodomes.com

Related Articles

Back to top button