ΛΕΣΒΟΣ

Προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού

Προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την αποκατάσταση του ιστορικού διατηρητέου κτιρίου Σάρλιτζα Παλλάς στη Λέσβο

Ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης του έργου «Αξιοποίηση οικοπέδου Σάρλιτζα με δημιουργία Κέντρου Θερμαλισμού & Πολιτιστικού Συγκροτήματος», προκήρυξε πρόσφατα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.


Η ιδιαίτερη αξιολόγηση του Έργου ανάπλασης αναφέρεται στα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής της Θερμής, ως χώρου περιβαλλοντικής αναψυχής και πολιτιστικής δημιουργίας, ως υποδοχέα πολιτιστικά και ιστορικά αξιόλογων κατασκευών αλλά και ως περιοχής συσχετισμένης με το περιβαλλοντικό και πολιτιστικό τοπίο της Λέσβου.

Ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός στοχεύει στη συνολική αξιοποίηση ακινήτου 18.478 τ.μ. στην περιοχή της Θερμής Λέσβου, στο οποίο περιλαμβάνεται το διατηρητέο κτιριακό συγκρότημα του παλαιού ξενοδοχείου ‘Σάρλιτζα Παλλάς’.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά:

Τη συντήρηση και ανάδειξη των διατηρητέων κτιρίων του συγκροτήματος του ξενοδοχείου ‘Σάρλιτζα Παλλάς’. Επιπλέον την ένταξη σε αυτά νέων χρήσεων οι οποίες, αφενός μεν δεν θα θίγουν, εξωτερικά όπως και εσωτερικά, τη δομική και μορφική οργάνωση των κτισμάτων και αφετέρου θα ευνοούν την πολιτιστική προβολή της περιοχής και της Λέσβου γενικότερα.

Την πρόταση κατεδάφισης των μη άξιων λόγου υποβαθμισμένων, μη διατηρητέων κτισμάτων του οικοπέδου.

Την ανέγερση νέων κτιριακών κελυφών, στα σημεία του οικοπέδου όπου η οικοδόμηση επιτρέπεται, με κύρια λειτουργία αυτήν του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού σε συσχετισμό, με Κέντρο Αναζωογόννησης (Spa).

Τη διαμόρφωση του τμήματος του οικοπέδου που θα παραμείνει αδόμητο, με όρους ανάδειξης των υπαρχόντων αρχαιολογικών ανασκαφικών ευρημάτων. Επίσης τη διαμόρφωση και τοπιοτέχνηση του υπόλοιπου υπαίθριου τμήματος, ώστε η δυνατότητα χρήσης του να συνάδει με τη λειτουργική ιδιαιτερότητα των χρήσεων οι οποίες θα προταθούν για τα διατηρητέα κτίρια του συγκροτήματος του ξενοδοχείου ‘Σάρλιτζα Παλλάς’ και τα νέα κτιριακά κελύφη.

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να επανασχεδιάσουν ή να σχεδιάσουν εξ’ αρχής, το σύνολο των προηγούμενων τμημάτων του διατιθέμενου χώρου, κτιριακών και υπαίθριων. Να προσδιορίσουν, μέσω των σχεδιαστικών, συνθετικών τους προτάσεων, την κεντρική λειτουργική και πολιτιστική σημασία τους για τη Θερμή ειδικότερα και τη Λέσβο γενικότερα, απαντώντας στους στόχους της ανάπλασης.

Χρηματικά βραβεία και εξαγορές

Το συνολικό χρηματικό ποσό των βραβείων ανέρχεται στο ποσό των 85.028,00€ πλέον ΦΠΑ. Η δε κατανομή των βραβείων στους βραβευθέντες, έχει ως εξής:

Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ: 38.262

Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ: 28.060

Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ: 18.706

Επιπλέον των παραπάνω, η Διοργανώτρια Αρχή µπορεί µετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει επιπλέον αριθμό μελετών και μέχρι πέντε, αντί του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) χωρίς ΦΠΑ εκάστη.

Related Articles

Back to top button