ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΜΥΤΙΛΗΝΗΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Επενδύει στον περιηγητικό τουρισμό ο Δήμος Μυτιλήνης

Δημοπρατείται η επέκταση και η βελτίωση των περιηγητικών διαδρομών του Δήμου Μυτιλήνης, σε μια προσπάθεια του Δήμου να αναβαθμίσει το τουριστικό του «προϊόν».
Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε την προκήρυξη της διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επέκταση και Βελτίωση των περιηγητικών διαδρομών του Δήμου Μυτιλήνης».

Η ημερομηνία δημοπράτησης, ορίζεται η 2-5-2023, ημέρα Τρίτη και η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται στις 218.500€. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020», Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Λέσβου, στην Πράξη «Επέκταση και Βελτίωση Περιπατητικών Διαδρομών του Δήμου Μυτιλήνης» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
Τέλος, η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Το έργο αφορά στην επέκταση και βελτίωση (καθαρισμός μονοπατιών επί των (5) υφιστάμενων περιπατητικών διαδρομών συνολικής παρέμβασης περίπου 36 χιλιομέτρων, ήτοι σήμανση σε διασταυρώσεις, πινακίδες πληροφόρησης στις εισόδους της διαδρομής και στα σημεία ενδιαφέροντος, τοπικές επεμβάσεις σε κάθε μελετώμενη διαδρομή) των παρακάτω μονοπατητικών διαδρομών.

Related Articles

Back to top button